Search
Site Sections

Lemmings

Cheats, codes, hints, tips, tricks, Easter eggs and game help

Level Passwords

LevelFunMayhemTrickyTaxing
1HCEONONPDX
2IJJLDLCCCLHMFLGMNMHXCINNONHQDLMFMCAKLNFY
3NJLDLCADCYONHGAKLNHTCAJJLDMBEVFMCIKLMOFR
4HNLHCIOECWFLGIJNMOHXKJHLDMCCEOICANNONPFV
5LDLCAJNFCKLGANNMFPHVOHLLICADEOCINNMFMQFY
6DLCIJNLGCTGMOLONHQHWHLDMCMOEEXGEKHNDHBGL
7LCANLLDHCOGAJJLDMBINLDMCCJNFEPIKHLDLGCGS
8CINNLDLICJIJJLDMGCIWDMCMJLLGEYOHLDLGADGP
9CAKHMDLJCKNHLDMGADIRICGNLNMHEOHLDLGIOEGY
10IKHMDLCKCTHLDMGIOEILCMNLLDMIEOLDLGAJNFGS
11OJOLHCELCMLLIGAKLFIYCMNLLDMIEODLGIJNLGGL
12HMDLCIOMCJDMGIJNLGIOCCJIMDMJEPLGANNLDHGY
13MDLCAKLNCSMGANNLDHILKKIOLICKEPGINNLDLIGR
14DLCIJNMOCMGINNLDMIIUOHOLICALEJGAJHMLHJGV
15LCANNMDPCJGAKHMDMJIVHMDMCINMELIKHMDLGKGL
16CIOLMDLQCRMKJOLIGKIKMDMCAJLNEUNHMDLGELGL
17CEJHLFLBDXNJMDMGALIMLMBIJNOOEYJMDLGINMGS
18IKJNNHCCDVHMDMGIOMIUICANNMLPEQMDLGAKLNGK
19NJNNHCADDRMDMGEJLNIQCINLMDMQETDLGIJNMOGU
20HLFLCINEDSLIGIJNOOINCCKHNNIBFPLGENLMDPGT
21NNHCAKNFDUMGANNMDPIUKJKLFMCCFUGINNOLHQGQ
22FLCIKLLGDVGINNMDMQINNILFMCGDFTGAJHLFLBHL
23LCENLLFHEVGEJHLFMBJSKNNICONEFUIJJLFLGCHW
24CMNLLFLIDOMJJNNIGCJTNNICGKOFFONHLFLGADHR
25CAJJMFLJDONJLFMGADJWNMBMKNNGFXJNNHGMOEHX
26MJHMFLCKDJHLFMGIOEJOMCCOMLFHFYLFLGAJNFHV
27NJMFLCALDULNIGEKNFJRBKNONFIIFPFLGIJNLGHO
28HMFLCINMDLFMGIJNLGJRCCJKMFMJFULGANNLFHHL
29ONHCAKLNDLMGANNLFHJOOKKONICKFYGINLNNHIHY
30FLCIKLMODOGMNLLNIIJNOIMFMCCLFJGAKJMFHJHT
31KMFMCKNMFTIJJMFLGKHP
Base Media

Copyright © 2000 - 2022 Base Media. All Rights Reserved. Console Database is a trademark of Base Media. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the Base Media User Agreement and Privacy Policy. Our other sites: Deals United - Daily Deals Aggregator and WhichPlug? - Travel Adaptor Finder.